História

Významnú úlohu v dejinách mesta Bánovce nad Bebravou. Už v roku 1527 vzniká na území mesta prvé gymnázium. Škola mala päť tried a v určitých intervaloch zanikala aby znova vznikla. V XVII. storočí sa činnosť gymnázia znovu obnovila a to v roku 1609, kedy bolo zriadené gymnázium na vyššej úrovni a pôsobilo tu do roku 1661, kedy bolo prenesené do Trenčína. 1. 9. 1950 bolo zriadené Pedagogické gymnázium pre vzdelávanie učiteľov národných škôl. Trvalo len rok a bolo zrušené.

V školskom roku 1947/48 sa uskutočnili prijímacie skúšky pre 5. triedu gymnázia, nakoľko sa v rámci postupného rušenia Učiteľských ústavov škola pripravovala na prechod ku gymnaziálnej forme. Dve triedy boli umiestnené v budove Učiteľskej akadémie, riaditeľom školy bol P. Alojz Cvacho.

V Ďalšom šk. roku 1948/49 tu už boli 3 gymnaziálne triedy. V šk. roku 1949/50 mala škola 5 gymnaziálnych tried. Podobne aj v šk. r. 1950/51 bolo 5 tried, spolu 161 žiakov a 9 učiteľov. V šk. r. 1951/52 počet tried klesá na 4. Riaditeľom bol v tom čase P. Ján Miškovic. Gymnázium sídlilo spolu so strednou priemyselnou školou. V šk. r. 1952/53 boli už len 3 triedy gymnázia, pretože sa škola postupne rušila a v tomto roku aj zaniká.

V školskom roku 1953/54 sa zriaďuje Jedenásťročná stredná škola, ktorá bola umiestnená v terajšej ZŠ na Duklianskej ulici. V šk. roku 1955/56 mala škola 6 tried. V školskom roku 1958/59 sa zvýšil počet tried na 7 a riaditeľom školy sa stal p. Otto Dobrík.

Od šk. r. 1960/61 sa názov zmenil na Strednú vzdelávaciu školu. Aj táto škola mala priestorové problémy, lebo sídlila spolu so základnou školou. Až v roku 1966 sa presťahovala do priestorov bývalej SPTŠ. Budova bývaleho Okresného súdu postavená už v roku 1921 sa stala základom pre vybudovanie súčasnej školy.

Okrem tejto budovy získala škola aj dve miestnosti na Jesenského ulici. V šk. r. 1966/67 sa stal riaditeľom Jaroslav Feranec. Pre obdobie od roku 1966 je príznačné budovanie nových učebných priestorov a budovanie prístavby školy v dvoch etapách. Po tragickej smrti Jaroslava Feranca sa v roku 1986 riaditeľom stal Jozef Kolačan a zástupcom sa stal Mgr. Viliam Jurák. Od 1. 7. 1991 však došlo k zmene a riaditeľom sa stal Mgr. Vladimír Hudák a jeho zástupkyňou bola RNDr Terézia Dolanová, ktorú opäť neskôr vystriedal Mgr. Viliam Jurák. Zhruba za 47 rokov existencie školy maturovalo tu okolo 3100 žiakov. Od 2.9. 2003 sa druhým zástupcom riaditeľa školy stáva PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná. Dňom 1.7.2004 sa ujíma funkcie riaditeľky školy RNDr. Elena Kacvinská. V školskom roku 2004/2005 si škola z dôvodu priestorových problémov prenajíma priestory v budove TJ Sokol Gabor. K 1.9.2006 sa funkcie zástupcu riaditeľky školy vzdáva Mgr. Viliam Jurák a novým zástupcom sa stáva Ing. Igor Marko.

J. Jesenský

Keďže jeho život bol spätý s Bánovcami a býval a pracoval v dnešnej druhej budove Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou tu je niečo z jeho životopisu a jeho pôsobenia v Bánovciach.

Janko Jesenský sa narodil 30.12.1874 v národne uvedomelej zemianskej rodine v Martine. Základné školské vzdelanie získal v rodisku, gymnázium v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Kežmarku, kde roku 1893 zmaturoval. Potom absolvoval právnickú akadémiu v Prešove a štúdium práv zakončil v Kluži doktorátom. Roku 1905 zložil v Budapešti advokátsku skúšku a začal pôsobiť ako samostatný advokát v Bánovciach nad Bebravou, kde ho zavolal predseda Ľudovej banky. Prišiel do Bánoviec, ktoré boli rozdelené na maďarskú a slovenskú časť. Prišiel ako pravý Slovák. Rýchlo si získal obľubu v slovenskej verejnosti v Bánovciach i na okolí. Bol zábavný, veselý a vtipný. V Bánovciach ho čakalo veľa advokátskej a osvetovej práce, do ktorej sa pustil s plnou vervou. Postupne sa však proti nemu zvyšoval nepriateľský tlak. Chceli ho znemožniť u klientov a prinútiť ho z Bánoviec odísť. Klientov však získaval mäkkým a ľudským vymáhaním advokátskych trov. Počas svojho pôsobenia bol Janko Jesenský veľmi obľúbeným spoločníkom. Po vypuknutí 1.svetovej vojny musel narukovať. Bol odvelený na ruský front, kde sa mu podarilo prejsť do ruského zajatia. Po zajatí sa zapojil do československého odboja v Rusku. Po návrate vstúpil do administratívnych služieb Československej republiky. Dostal funkciu župana v Rimavskej Sobote a neskôr v Nitre. Počas 2. svetovej vojny bol účastníkom protifašistického zápasu. V novembri 1945 mu bol udelený titul národný umelec. Zomrel 27.12.1945 v Bratislave.

Návšteva v Bruseli

Študenti Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou mali už po druhýkrát v tomto školskom roku 2006/2007 možnosť dostať sa na pôdu Európskeho parlamentu. Na jeseň sme využili ponuku europoslanca Miloša Koterca a navštívili sme európsky parlament v Štrasburgu. V júni 2007 sme dostali pozvanie od europoslanca Milana Gaľu, tentokrát na návštevu Europarlamentu v Bruseli. Deväť študentov a dvaja pedagógovia tak mohli na vlastné oči vidieť, ako sa robí európska politika.

Ponuka od pána europoslanca Milana Gaľu bola nečakaná, o to však príjemnejšia. Náš vyučujúci, pán Mário Kutiš, bol pred časom v Bruseli práve na jeho pozvanie. Vtedy sa hovorilo aj o našej škole a padli slová, že príde pozvanie pre našich žiakov. Nebrali sme to záväzne, a prekvapilo nás, keď pozvanie naozaj prišlo. Výber deviatich študentov, ktorí sa zúčastnili zájazdu do Bruselu, bol na rozhodnutí vedenia a pedagógov školy. Možnosť napokon dostali študenti, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky alebo dlhodobo reprezentujú školu na rôznych olympiádach a súťažiach.

Cesta do Bruselu sa uskutočnila v dňoch 4. –8. júna 2007. Spolu s nami sa cesty zúčastnili aj starostovia obcí z okresu Prešov a Sabinov. V utorok, 5.júna dorazila naša delegácia po dvadsiatich hodinách do Bruselu. Na spoločnej večeri sa nám venoval už aj poslanec Milan Gaľa, ktorý s nami viedol rozhovory na rozličné témy. Druhý deň pobytu sme absolvovali hneď ráno prehliadku Európskeho parlamentu. V jeho priestoroch sme sa zúčastnili prednášky a prezentácie, ktorú viedol pán poslanec. Prednášky sa zúčastnili aj pani poslankyňa Pleštinská a pán poslanec Peter Šťastný. Študentov zaujímali informácie o práci v parlamente, o organizačnej štruktúre či spôsobe hlasovania. Po návšteve parlamentu nasledovala prehliadka starobylej časti Bruselu spojená s nákupom suvenírov. Večer sme sa nabalení belgickými pralinkami a obohatení o nové zážitky vybrali na cestu domov.

Veľmi ma teší, že sme mohli ponúknuť študentom túto návštevu Bruselu. Bola to pre nich odmena, krásny výlet. Študenti mohli sami vidieť, že aj medzinárodná politika sa dá robiť s noblesou. Pre nás všetkých to bol úžasný zážitok.

RNDr. Elena Kacvinská,
riaditeľka školy

v okne